Fjenneslev vandværk

Vedtægter


Vedtægter for Fjenneslev Vandværk


§ 1 - Navn og hjemsted
Selskabet er et andelsselskab stiftet den 30 maj 1963 og hvis navn er Fjenneslev Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Sorø Kommune.
§ 2 - Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte spørgsmål.
§ 3 - Medlemmer
Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.
§ 4 - Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Sorø Kommune fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
§ 5 - Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk. Indbyrdes hæfter medlemmerne ligeligt.
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.
Ethvert medlem er ansvarlig overfor sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtigelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæring, ophører medlemmets rettigheder og forpligtigelser overfor selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskifte, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
Selskabet kan overfor nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.
§ 6 - Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l. forudsat at vandforbrugende virksomhed ophører.

Såfremt en grund ophører som selvstændig matr. nr. afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden af selskabet kan der ikke udbetales, eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
§ 7 - Levering til ikke medlemmer (købere)
Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.
§ 8 - Generalforsamling
Generalforsamling er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, skal ske med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis, med angivelse af dagsorden.

Forslag der skal behandles på ordinær generalforsamling, skal afgives til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgerne.
Valg af stemmetæller.
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Regnskab forelægges til godkendelse.
Planlagte investeringer.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom til bestyrelsen, ledsaget af skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 2 måneder efter modtagelse af begæring.
De på en generalforsamling trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol og underskrives af dirigenten.
§ 9 - Stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har en stemme pr. ejendom, men ejer af flere har kun én stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover sin egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved skriftlig fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret men ingen stemmeret.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er derfor. Der kræves desuden at mindst halvdelen af medlemmerne skal være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse 2 forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse tidligst 14 dage og senest 2 måneder efter, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivende stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
§ 10 - Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholder de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og udarbejdelse af årsregnskab.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
§ 11 - Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 12 - Regnskab
Selskabets regnskabsår følger kalenderåret og revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Det årlige overskud, der måtte forekomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer og underskrives af kasserer, revisorerne, formanden og næstformanden.
§ 13 - Opløsning
Opløsning kan kun besluttes såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor og såfremt opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

§ 14 - Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 29. april 1985.
Og ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 18. april 2006.


Bestyrelsen

KONTAKTFjenneslev vandværk
    Sasserbrovej 31
    4173 Fjenneslev
    CVR-nr: 75618816


 

BEREDSKABSPLANVed pludselig opstået driftsforstyrrelse kontakt:

Christian Olsen Vandværkspasse
Telefon: (+45) 22 43 14 30
 

PERSONDATAPOLITIKPersondatapolitik

VI ER MEDLEM AF:

Danske Vandværker